div框阴影外发光效果
· 技术积累 · Html

css 代码:

box-shadow: 0px 0px 10px red,   /*左边阴影*/
0px 0px 10px red,  /*上边阴影*/
0px 0px 10px red,  /*右边阴影*/
0px 0px 10px red; /*下边阴影*/

# 单独设置
下:box-shadow: 0px 7px 7px -7px red;
右:box-shadow: 7px 0px 7px -7px red;
左:box-shadow: -7px 0px 7px -7px red;
上:box-shadow: 0px -7px 7px -7px red;

或者
box-shadow: 0 0 80px -25px red;

原图:

外发光原图.png

修改后图:

外发光效果图.png

本文最后更新时间 2023-11-17
文章链接地址:
https://me.jinchuang.org/archives/76.html
本站文章除注明[转载|引用|原文]出处外,均为本站原生内容,转载前请注明出处


留言