Shell中使用变量作为变量名
· 技术积累 · Linux Shell

shell脚本,有时候会用到将变量作为变量名这样,就要使用eval命令了

# 例子

for i in 200 301 302 304 403 403 500 502
do
    status="s"
    eval ${status}_${i}=$i
    # 验证变量名和变量值
    echo "${status}_${i} : $i"
done

执行结果

s_200 : 200
s_301 : 301
s_302 : 302
s_304 : 304
s_403 : 403
s_403 : 403
s_500 : 500
s_502 : 502
status.png

本文最后更新时间 2023-11-17
文章链接地址:
https://me.jinchuang.org/archives/904.html
本站文章除注明[转载|引用|原文]出处外,均为本站原生内容,转载前请注明出处


留言